מועדון בורדרליין

תקנון מועדון לקוחות – “Boarder Line”

מעודכן ליום 1.3.21

כללי
תקנון זה יחול על כל חברי מועדון הלקוחות של Boarder Line המנוהל על ידי מד סרף בע”מ (להלן: “התקנון”, “המועדון”, “חבר מועדון” ו- “החברה” בהתאמה).

הוראות תקנון זה תחולנה על החברות במועדון ועל כל שימוש שיעשה על ידי חבר מועדון בקשר עם החברות במועדון והן יהוו את הבסיס המשפטי לכל סוגיה ו/או דיון בינו לבין החברה.

התקנון ממצה ומסדיר את היחסים בין חבר המועדון לבין החברה, והצטרפות למועדון, מהווה ומבטאת הסכמה מלאה מצד חבר המועדון לכל תנאי התקנון.

החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות ו/או לעדכן את התקנון, כולו או חלקו, בכל עת, לפי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט, ללא צורך במתן הודעה מוקדמת לחבר המועדון. החל ממועד שינוי התקנון, יחייב הנוסח החדש של התקנון את חברי המועדון. נוסחו המחייב של התקנון הוא זה שיהא מצוי מעת לעת במשרדי החברה.

בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה בין התקנון לבין כל תקנון אחר ו/או קודם וכן כל פרסום אחר, בכתב או בעל-פה, מכל מין וסוג שהוא, תגברנה הוראות תקנון זה והן אשר תקבענה.

מטעמי נוחות בלבד, כתוב תקנון זה בלשון זכר אולם הוא מיועד לשני המינים כאחד.

חנויות החברה בהן ניתן להשתמש בזכויות המוענקות לחברי המועדון הינן בסניפי החברה ברחבי הארץ.

סמכות השיפוט בקשר עם כל מחלוקת ו/או הליך בקשר עם תקנון זה ו/או בקשר עם החברות במועדון מוקנית בזאת לבית המשפט המוסמך במחוז תל אביב.

הצטרפות למועדון וחברות במועדון
ההצטרפות למועדון תתאפשר לכל אדם (יחיד) המעוניין בכך ואשר מקבל על עצמו את הוראות תקנון זה, כמפורט להלן. החברה תהיה רשאית לסרב להצטרפות למועדון מטעמים סבירים. לא תתאפשר הצטרפות של ארגונים ו/או תאגידים.

ההצטרפות למועדון תיעשה באמצעות מילוי טופס הצטרפות במלואו או כל אמצעי חוקי אחר, מסירתו לחברה, באחת מחנויות הרשת. טופס בקשה להצטרפות למועדון הלקוחות כאמור כולל את הפרטים הבאים: שם פרטי ושם משפחה, מין, תאריך לידה, תאריך יום נישואים, מספר תעודת זהות, מספר טלפון, מספר טלפון נייד, כתובת דואר אלקטרוני, כתובת מגורים, תאריך וכל מידע אחר שתחליט החברה מעת לעת.

חבר המועדון מאשר כי הפרטים אשר מסר הינם נכונים ומלאים. חבר המועדון יעדכן את החברה לגבי שינוי בפרטיו (בדואר אלקטרוני לכתובת info@boarderline.co.il ) בין היתר על מנת לאפשר לחברה להמשיך וליידעו לגבי שירותים, מבצעים והטבות.

החברה לא תהיה אחראית בשום מקרה לאי-קבלת הטבה, הודעה או כל דבר הנובע מאי עדכון פרטי חבר המועדון במועד או מכל סיבה אחרת.

החברה רשאית לפרסם מאת לעת מבצעים, הטבות ימי הולדת והנחות ייעודיים לחברי המועדון ולשנותם מעת לעת הכל על פי שיקול דעתה הבלעדי.

כל המבצעים וההטבות הינם מהמחיר לצרכן לפני הנחות ו/או מבצעים אחרים כל שהם. החברה תהא רשאית, מעת לעת, לקבוע שיעורי הנחה שונים ו/או לקבוע כי למותגים מסוימים לא תהא הנחה כלל, והכל לפי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט. אלא אם נאמר מפורשות אחרת בפרסום מטעם החברה לא יהיה כפל הנחות או מבצעים.

החברה שומרת לעצמה את הזכות להעניק הטבות מסוימות רק לחלק מחברי המועדון וזאת על פי שיקול דעתה הבלעדי.

כרטיס המועדון
עם השלמת הליך ההצטרפות למועדון, יקבל חבר המועדון כרטיס מועדון באמצעותו ניתן לממש את זכויותיו במועדון (להלן: “כרטיס המועדון”).

צבירת נקודות ו/או מימושן מותנה בנוכחות פיזית של חבר המועדון, הצגת תעודה מזהה של חבר המועדון וכן כרטיס המועדון.

החברות במועדון, לרבות הזכות לממש כל אחת מתנאי והטבות המועדון, הינה אישית ואינה ניתנת להעברה.

האחריות על שמירת כרטיס המועדון הינה על חבר המועדון בלבד, ולא תשמע כל טענה כלפי החברה בדבר אי קבלת הטבות המועדון בשל אובדן הכרטיס.

צבירת ומימוש נקודות והטבות נוספות לחברי המועדון
צבירה ומימוש נקודות

חבר המועדון יזוכה בנקודות זכות למימוש בגין רכישות בתשלום מלא שיבוצעו על ידו בחנויות הרשת. צבירת הנקודות תהא עד 10% מהתשלום בפועל, תתבצע רק בעת ביצוע העסקה ובאופן מידי ואין אפשרות לצבירה רטרואקטיבית.

החברה תהא רשאית, מעת לעת, לקבוע שיעורי צבירה שונים, למוצרים ו/או מותגים שונים, והכל לפי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט.

לדוגמא, ברכישה בסך של 500 ₪ במוצרים שהצבירה בגינם הינה 5% מהתשלום בכסף פועל, יזוכה חבר המועדון ב- 25 נקודות. אולם ברכישה בסך של 500 ₪ במוצרים שהצבירה בגינם הינה 10% מהתשלום בפועל, יזוכה חבר המועדון ב- 50 נקודות.

הנקודות הנצברות לרשות חבר המועדון משמשות כמטבע שערכו 1 (אחד) ₪ בגין כל נקודת זכות, לרכישה ולמימוש בחנויות הרשת בלבד.

מימוש נקודות אפשרי ברכישת מוצרים בלבד.

נצברו נקודות לרשות חבר המועדון בגין רכישה בה לא כובד אמצעי התשלום (לדוגמה: שיק שחזר), הנקודות שנזקפו לרשות חבר המועדון בגין רכישה כאמור ימחקו.

מימוש נקודות יתאפשר בשילוב תוספת של תשלום כספי ובלבד שסך הנקודות בכל רכישה לא יעלה על 50% מסכום הרכישה. לדוגמא, פריט שמחירו 3,000 ₪ ניתן לרכוש חלקו מימוש נקודות בסך של עד 1,500 נקודות ותשלום היתרה בכסף.

לא תינתן לחבר המועדון הנחת מועדון ולא תתאפשר צבירת נקודות או מימוש נקודות בגין סכום הרכישה שבוצע שלא כנגד תשלום במזומן (לדוגמה, מימוש נקודות, שובר זיכוי וכו’).

כך לדוגמה, במקרה של רכישה המשלבת תשלום בכסף ומימוש נקודות כאמור בסעיף 25 לעיל, תיצברנה נקודות רק בגין הסכום ששולם בכסף פועל. לדוגמה, במקרה של רכישת פריט בסך של 3,000 ₪, ששיעור הצבירה בגינו עומד על 5% בו מומשו 40 נקודות והיתרה שולמה בכסף בפועל , יזוכה חבר המועדון בנקודות ב – 148 נקודות ( 5% מסך של 2,960 ₪).

במבצעים מסוימים לא תתאפשר צבירת נקודות, הכל על פי שיקול הדעת של החברה.

החברה שומרת לעצמה את הזכות להציע מבצעים, מוגבלים בזמן, במהלכם יתאפשרו צבירה או מימוש מיוחדים של נקודות על ידי חברי המועדון.

מובהר בזאת, כי החברה תהיה פטורה מאחריות כלשהי כלפי חברי המועדון במקרה שיחולו טעויות בצבירת הנקודות של החברים כתוצאה מתקלה טכנית ו/או אלקטרונית ו/או אחרת בתוכנה ו/או בחומרה של מחשבי החברה.

חבר המועדון אינו מחויב לממש את הנקודות שצבר, אך לא יהיה זכאי לכל זכות אחרת ו/או לפיצוי כספי כלשהו אם יבחר שלא לממשן בתנאים כאמור בתקנון זה.

תקופת מימוש הנקודות

מימוש נקודות יתאפשר החל מיום למחרת מועד הרכישה בגינה נצברו ועד לתום תקופת הזכאות למימוש כמפורט בתקנון זה להלן.

רק חבר מועדון בתוקף יכול לממש נקודות.

החזרת מוצרים

מדיניות החזרת מוצרים הינה בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ”א – 1981 (לעיל ולהלן: “החוק”), בהתאם לתקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה), תשע”א-2010 (להלן: “התקנות”) ומדיניות החברה.

בכפוף לסעיף 34 לעיל, במקרה של החזרת מוצר/ים כנגד החזר כספי, תמחקנה הנקודות שנזקפו לרשות חבר המועדון בגין רכישת המוצר/ים שהוחזר/ו כאמור.

מידע
במילוי הפרטים על גבי טופס ההצטרפות למועדון, מסכים חבר המועדון לקבל מהחברה ו/או ממי מטעמה לרבות צדדים קשורים אליה דברי פרסומת ודואר ו/או הודעות לרבות בדוא”ל וב-SMS בין היתר על הטבות ומבצעים אשר יפורסמו על ידי החברה ו/או צדדים קשורים אליה. ידוע לחבר המועדון כי בהסכמת חבר המועדון לקבלת דברי פרסומת כאמור החברה תהיה רשאית לשלוח לו באמצעי מדיה שונים לרבות דוא”ל, SMS, פקס מערכת חיוג אוטומטי, הודעות מוקלטות ובכל דרך אחרת, לפרטים שמסר בעת הצטרפות ו/או לפרטים שימסור לאחר מכן , מידע שיווקי, פרסומים והצעות לרכישת מוצרים לרבות הזמנות לאירועים, הצעות, מידע מעניין, מבצעים ועוד. מובהר כי משלוח דבר פרסומת יכול להתבצע גם באמצעות צדדים שלישיים.

אם חבר המועדון אינו מעוניין עוד בקבלת דברי פרסומת הנו מוזמן להודיע לחברה על כך, בכל עת. הודעת חבר המועדון כי אינו מעוניין בקבלת דברי פרסומת תעשה בהתאם לאמצעי דרכו היא נעשית הכל כפי שישתנה על ידי החברה מעת לעת. כך לדוגמה, במקרה של דוא”ל ההסרה תתבצע על ידי הקשה על לחצן “הסר” בדוא”ל ואילו במקרה של הודעת טקסט (SMS) ההסרה תעשה על ידי השבת הספרה אשר תופיע בהודעת הטקסט.

בהצטרפות למועדון מאשר ומסכים חבר המועדון שהמידע אודותיו, לרבות מידע שמסר חבר המועדון במהלך הצטרפותו וחברותו במועדון כן הפרטים שייקלטו על ידי מערכת הקופות של החברה בגין רכישות חבר המועדון (להלן: “המידע”) יישמר במאגרי מידע של החברה וישמש לצורך לצרכי מסירת עדכונים שונים, הודעות שירות, פרסומות, מבצעים והטבות.

חבר המועדון מצהיר ומאשר כי הפרטים שנמסרו על ידו נכונים ומדויקים ונמסרו מרצונו החופשי מבלי שמוטלת עליו כל חובה חוקית למוסרם.

חבר המועדון מסכים כי המידע ישמש גם לפניות בדיוור ישיר.

ייתכן שהחברה תעביר מידע לצדדים שלישיים בכל אחד מהמקרים הבאים: לצדדים שלישיים המספקים לחברה שירותים לרבות דיוור ישיר ומשלוח דברי פרסומת, העברה ו/או מכירה ו/או המחאה של פעילות החברה, כולה או חלקה, בכל הליך משפטי בין חבר המועדון לחברה וכן ככל שתידרש לעשות כן על פי דין.

חבר המועדון זכאי בהתאם ובכפוף להוראות חוק הגנת הפרטיות התשמ”א 1981 לעיין בפרטיו הרשומים במאגר המידע, לבקש לתקן את המידע או למחוקו (ככל שזכות זו קיימת על פי החוק האמור).

כמו כן, חבר המועדון זכאי לבקש להימחק ממאגר המידע המשמש לדיוור ישיר (ובמסגרת זו יימחקו פרטי המידע שיצרו את האפיון עליו התבססו פניות בדיוור ישיר). מובהר כי מחיקה מדיוור ישיר כאמור עשויה לפגוע ביכולת של החברה לספק את שירותיה ו/או מיכולתו ליהנות מההטבות ותנאי המועדון, ולחבר במועדון הלקוחות לא תהיה כל תביעה ו/או טענה ו/או דרישה כלפי החברה ו/או מי מטעמה בשל כך.

מובהר בזאת כי ביחס לדרישה למחיקה או הסרה מהמאגר או ממאגר המשמש לדיוור ישיר, החברה תסיר או תמחק את פרטי החבר במועדון הלקוחות בהתאם ובכפוף להוראות החוק הנזכר לעיל, ואולם מידע הדרוש לחברה לצורך ניהול עסקיה ובכלל זה תיעוד פעולות מסחריות יוסיף להישמר ע”י החברה למשך הזמן הנדרש עפ”י חוק.

מובהר כי במקרה של מחיקת חבר מועדון מהמאגר תסתיים חברותו במועדון ותפקענה כל זכויותיו בגין החברות במועדון לרבות הזכות למימוש נקודות שנצברו עד לאותו מועד.

החברה וכל מי מטעמה לא יישאו בכל אחריות שהיא, מכל מין וסוג, בקשר למימוש ו/או אי מימוש ו/או השימוש בהטבות ו/או בקשר לנזק כלשהו, עקף, תוצאתי או נסיבתי, אשר יגרם לחבר המועדון או לצד שלישי כלשהו, בקשר עם המועדון ו/או ההטבות, לרבות אבדן רווחים, אבדן הזדמנות עסקית, אבדן מוניטין, ירידת ערך וכיו”ב.

חבר המועדון מאשר שידוע לו שאמצעי תקשורת לרבות מחשבים ושרתים חשופים להתקפות וניסיונות פריצה מצד גורמים שונים. החברה נוקטת במספר אמצעי אבטחה על מנת לשמור על פרטיות המידע אולם על חבר המועדון לדעת כי לא ניתן להבטיח זאת לחלוטין וייתכנו פריצות אבטחה וחדירות למידע. החברה אינה מתחייבת שהמידע במחשבי ושרתי החברה (או מחשבי ושרתי צד שלישי המאחסן אותם) יהיו חסינים באופן מוחלט מפני גישה בלתי מורשית למידע המאוחסן בהם. בהצטרפות למועדון, חבר המועדון משחרר את החברה וכל מי מטעמה מאחריות לכל נזק שייגרם לו ו/או למי מטעמו בקשר עם כל פריצה ו/או חדריה ו/או שימוש שאינו מורשה במידע והם מוותרים על כל טענה ו/או דרישה כלפי החברה וכל מי מטעמה בקשר לכך.

סיום חברות
כל חבר יהיה רשאי לסיים את חברותו במועדון, בכפוף להודעה בכתב. בהודעת הביטול יציין חבר המועדון את שמו המלא ומספר תעודת הזהות שלו (להלן: “הודעת סיום”).

במקרה של סיום חברות כאמור, החברות תסתיים, בתוך 3 ימי עסקים ממועד קבלת הודעת הסיום אצל החברה ואם נשלחה הודעת הסיום בדואר רשום – בתוך 6 ימי עסקים מיום מסירתה למשלוח בבית הדואר, והכל אם לא נקב חבר המועדון במועד מאוחר יותר בהודעת הסיום.

ממועד סיום החברות לא יהיה זכאי חבר המועדון לעשות כל שימוש ו/או להנות מכל הטבה (לרבות מימוש נקודות) בקשר עם החברות במועדון.

החברה תהיה רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי, לסיים לאלתר את החברות של כל חבר מועדון ולהפקיע ממנו כל זכות הנובעת מחברותו, לרבות זכויות והטבות שנצברו קודם לביטול חברותו, במידה ועשה חבר המועדון שימוש שלא כדין בחברותו במועדון ו/או פעל בניגוד להוראות תקנון זה ו/או כל דין החל. בוטלה חברותו של חבר המועדון כאמור, ישיב חבר המועדון את הכרטיס שברשותו למשרדי החברה באופן מיידי.

הפסקת פעילות המועדון
החברה רשאית להודיע, בכל דרך וזמן שתמצא לנכון, על הפסקת פעילותו של המועדון, על פי שיקול דעתה הבלעדי (להלן: “ההודעה”).

במקרה של הפסקת פעילות המועדון:

החל ממועד ההודעה לא תתאפשר צבירת נקודות.

מימוש הנקודות שנצברו עד למועד ההודעה יתאפשר עד לתום התקופה המתחייבת על פי החוק.